Bibliografie prof. Jakuba Hrona MetánovskéhoBibliografie vycházející ze soupisu Vladimíra Boreckého je rozdělena tematicky do pěti okruhů:

I. Knižní publikace:

II. Časopisecké publikace

III. Rukopisy

IV. Bibliografie referencí

V. Jakub Hron – slovníky

 

Cílem zveřejnění bibliografie je především její kompletizace. Děkujeme proto všem příznivcům profesora Hrona za doplňující informace, které je možno sdělit na e-mailové adrese Osvětové společnosti Jakuba Hrona.

 

I. Knižní publikace:

 

Tři záhady měřicko-početné rozřešené ku popisu přírodojevů obecných, a sice: 1.Záhada o kulích, 2. O mezerách, 3. O těsné výplni, Hradec Králové, 1894

Objev a popis nových pravidelných hranatin /Inventio et descriptio novorum regularium corporum angulatorum/, Praha, 1895

Čujba i jsoucno prostora /Aisthesis kai to on tes choras/, Praha, 1895

Nová určba odlehlot oběžnicových ode Sluna s přípojkami, Praha, 1896

Objev a popis dvojpravidelných hranatin, Hradec Králové, 1897

Přípona tvorebná ´ba´ v úpravě zákonité, Praha, 1898

Přítaž i odpud hvězd, jako dopelněk soustavy Koperníkovy a zevšeobecněnosť

tohoto pojma, Hradec Králové, 1900

Kořeny slovné řeči lidské s ohledem na slovanštinu /Nová methoda/, Král. Vinohrady, 1906

Kořeny slovné řečí slovanských s ohledem na češtinu, Král. Vinohrady, 1907

Skutky lidské čili jeden tisíc špatnot žijby a konby lidské /Nová jacháda/, Praha, 1907

Důležitosť kořenů slovných v řeči lidské a duch řeči lidské, Praha, 1908

Libomudravna /FILOSOFIA/ čili Put myselby ze Stagyry do Metánova, I.sv.,

část 1., Praha, 1910

Libomudravna /FILOSOFIA/ čili Rozborava vesmíra /ANALYSIS TOY KOSMOY/, II.sv., Praha, 1914

Libomudravna /FILOSOFIA/ čili druhá čásť myslavny, /Větavna neurčitá, LOGIKE AORISTE/ , Žižkov, 1920

Nedorozumnění s rozumem aneb Konba žijby /ed. V. Borecký/, Praha/Litomyšl, Paseka,1995

Skutky lidské čili Špatnoty žijby a konby lidské, Praha,Bystrov a synové,1997

 

II. Časopisecké publikace

 

Erfindung einer eigenthümlichen Vagen - und Pflug Locomotive, Catalogue der von dem Kk Privilegien - Archive, Wien,1873, No.788

Čtyřstěn, osmistěn a klenec, Časopis pro pěstování mathematiky a physiky, 17, 1888, str.30

Novinka pro pisácký svět, Ratibor,9,1892,č.18,str.212

Novinka! Prof. Hrona patentní kalamář, Ohlas od Nežárky,22,1892 /inzeráty/

Buňát čili kalamář nejdokonalejší /patent/Leták, Hradec Králové,circa annum 1892

Z nejnovější české poesie /Žáby na jaře, Housle/Švanda dudák, 12,1893,č.5, str.177-9, č.6,str.225-6

Ze zánovní české poesie /Černé oko/Švanda dudák, 14,1895,č.11, str.177-8

Neuartiges Tintenfass, Catalogue der von dem Kk Privilegien - Archive, Wien,1895, No.5407

Brabeneček a Jarná příroda, Švanda dudák,15,1896,č.2,str.44-54

Slonový balon, In: Balon prof. Hrona, Osvěta lidu, č.6,1901,č.49

S novým jarem /feuilleton/, Krajinské listy, 1,1911-12,č.17,str.3-4

Píseň na buňát /1891/, In: Juda,K.: Buňát nejlepšinatý a nezkotitelný,

Národní listy /večerník/, 70,1930,č.14 a č.17,str.3

Lijou ve sklárně Harrachově sklenice, Ibid., č.16,str.3

Přední a zásadní dobroty buňáta, Ibid., č.15,str.3

Pravidla správného psaní, Ibid., č.15,str.3

Výhody a vady buňáta, Ibid., č.20 a 21, str.3

Sto dobrých vlastností buňáta nejlepšinatého, peťulatého, platonického, trojatě sebesamařídivého, jinkoustolepšivého, pohodlnatého, Ibid., č.17 a č.19,str.3

Píseň na hronoid, In: Vičar,J: Filosof - podivín, Humoristické listy, 76,1933,č.27,str.334

Pěj, ó děvo... , In: Dubský, J.: Jakub Hron Metánovský, Květy, 19,1969,č.5,str.28-9

Matematický důkaz existence boží, Paternoster,30,1992,č.4,str.16

 

III. Rukopisy

 

Profesorský notes /A/ 1869-77,soukr. Sbírka Z.Vavřína

Eidesformel, 1870, Vlastivědné museum, Kamenice nad Lipou

Deník, Hradec Králové, 1872-1890, Vlastivědné museum, Kamenice nad Lipou

Co jest osvojování představ, u koho se jeví týž pojem po prvé a jaké důležitosti nabyl psychologií Herbartovou, domácí písemná práce ke zkoušce z filosofické propedeutiky, leden 1876 /ztraceno/

Hohes k.k. Ministerium für Cultus und Unterricht!, dopis z 12.4.1876, Vlastivědné museum, Kamenice nad Lipou

Pět dopisů věřiteli, mlynáři Svobodovi z Jindřichova Hradce, 1876-1884, Okresní museum v Jindřichově Hradci

Profesorský notes /I/, 1882-1885, Městské museum v Počátkách

Profesorský notes /II/, 1884, Městské museum v Počátkách

Složka se sokolskými básněmi 1884-1885, soukromá sbírka Z. Vavřína

Profesorský notes /III/, 1886-1887, Městské museum v Počátkách

Profesorský notes /IV/, 1888-1889, Městské museum v Počátkách

Profesorský notes /B/, 1889, soukromá sbírka Z. Vavřína

Profesorský notes /V/, 1890-1891, Městské museum v Počátkách

Rukopisné útržky, 1891-1894, soukromá sbírka Dr J. Hrona

Dopis panu profesorovi Zengrovi z 12.4.1892 o říditelném balonu

Já miluji krásnou ženu, báseň, 1893, útržky v soukromé sbírce Dr J. Hrona

Profesorský notes /C/, 1893-1894, soukromá sbírka Z. Vavřína

Profesorský notes /D/, 1894, soukromá sbírka Z. Vavřína

Profesorský notes /VII/, 1894-1895, Městské museum v Počátkách

Modlitba, báseň, 1894, útržky v soukromé sbírce Dr J. Hrona

Já zpívám píseň veselou, báseň, 1894, Ibidem

Profesorský notes /VIII/, 1896-1898, Městské museum v Počátkách

Veškeranská píseň, báseň, 1900, soukromá sbírka Z. Vavřína

Profesorský notes /E/, 1906, soukromá sbírka Z. Vavřína

Profesorský notes /F/, 1907, soukromá sbírka Z. Vavřína

Popis prostora i míst prostorných, text přednášky na právnické fakultě v Karolinu, 1908, soukromá sbírka Z. Vavřína

Profesorský notes /IX/, 1909, Městské museum v Počátkách

Profesorský notes /X/, Městské museum v Počátkách

Souboravna, náčrt spisů z r. 1913, /1 list/, Vlastivědné museum, Kamenice nad Lipou

Předvětavenstvo, rukopisný fragment, 1914, Lešehraduem, PNP

Psychologie, rukopisný fragment, 1916, Lešehraduem, PNP

Suda pojmová, rukopisný fragment, 1917, Lešehraduem, PNP

Slunovrat Kozoroha, píseň s notovým záznamem soukromá sbírka Z. Vavřína, b.d.

Kuželníková, báseň zapsaná dle pamětníků Vlastivědné museum, Kamenice nad Lipou, b.d.

 

 

IV. Bibliografie referencí

 

Alarich: Hron kolokvuje, in: Medicina v županu, Srdce, Praha,1929

Albich,M: Dopis redakci Mladého Světa, Mladý Svět,14,1972,č.6,str.4

Anonym: Píseň o buňátu, tištěný leták, Hradec Králové, b.d., circa annum 1892

Anonym: Jakub Hron /1871-1872/, opis článku z některé výroční zprávy gymnasia

v Jindřichově Hradci po r. 1900, Okresní museum v Jindřichově Hradci

bčk: Muž, který stavěl vzdušné zámky, Jihočeská pravda,32,1976,č.132

Bělochová,O.: Výstava k 60. Výročí úmrtí Jakuba Hrona, Kamenice nad Lipou. 1981 /bez katalogu/

Bezdíček,V.: Sokratovský úlek, Nové knihy,1995,č.25,str.10

Bílek,J: Jakub Hron Metánovský, Kulturní kalendář, Kamenice nad Lipou, duben 1966

Bílek,J.: Profesor Jakub Hron Metánovský, Výběr Hist. Klubu JČM,11,1974,č.4 /jbí/

Bílek,J.: Libomudrun, zpyták, výslužník..., Jihočeská pravda,31,1975,č.75,str.7 /jb/

Bílek,J.: Metánovský brusič jazyka, Jihočeská pravda,41,1985,č.14,str.7 /jbí/

Blecha,Z., Filcík,O.: 8. Pořad Matesa, rukopis TV pořadu, vysíláno ČsTV 23.9.1967

Borecký,V.: Ludismus a humor, referát na 33. Klin.-psychol. dni, Praha, 1985,

In: Opus Musicum,1990,č.8,s.XXV-XXX

Borecký,V.: Hronovská legenda, Praha, rukopis,1987 /v archivu PNP/, zkráceně in: Ročenka Technického magazínu,1989

Borecký,V.: Obzvláštník Hron, 1988, Doslov k výboru z díla J.H.:Konba žijby, Praha/Litomyšl, Paseka, 1995

Borecký,V.: Přírodovědec Jakub Hron, Technický magazín,31,1988,10,56-61

Borecký,V.: Hron I – III, Ročenka Technického magazínu,1989, č.3,str.20-27,132-139,228-241

Borecký,V.: K etymologii buňátu, Hlas krve, 1,1990, č.0, str.5-7, in: Antologia Řimsologica, Praha,1997,s.51-52

Borecký,V.: Jakub Hron Metánovský, Zdravotnické noviny,39,1990,28,11

Borecký,V.: Libomudravna, ludická filosofie Jakuba Hrona, Filosof.čas., 40, 1992, 3, str.489-502

Borecký,V.: J. Hron Metánovský, Literární noviny, 1992,19,str.10

Borecký,V.: Buňát, jakožto pentagonální dodekaedr /návrh scénáře pro TV/

Praha, rukopis, 1994

Borecký,V.: Sto let buňátu /přepracovaný návrh scénáře pro TV/ Praha, rukopis, 1995

Borecký,V.: Obzvláštníci, Respekt,6, 1995,č.24,str.17

Borecký,V.: Sto let buňátu, Práce, 51, 1995, 6, příl.s. 8

Borecký,V.: Ludismy, In: Imaginace a kultura, Praha,Karolinum,1996,str.79-94

Borecký,V.: Le Précurseur méconnu de la pataphysique, colloque: ”Satire - parodie - pamphlete - caricature â l´époque de François-Joseph /1848-1914/”, Rouen, Faculté des Lettres, 1997

Borecký,V.: Jakub Hron - zneuznaný předchůdce patafysiky, Lázeňský host, 22,1998, č.1-2, str.97-99

Borecký,V.: Zrcadlo obzvláštního. Z našich mašíblů, Praha, Hynek, 1999

Borecký,V., Dragoun,Z.: Hronovský itineář, Hlas krve, 1,1990,1,str.11. 2/3,str.11. 4,str.18. 2,1991,str.16

Brouk,B.: Jazyková komika, Praha, Petr,1941

Brtnický,L., Mejstřík,A. Teršl,F.: Památník gymnasia Královéhradeckého (PGKH), Hradec Králové, 1927

Brtnický,L.: Karel Kučera, profesor a básník, PGKH,1927,str.13-16

B.S.: Vzpomínka na prof. Hrona, Ohlas od Nežárky, 51,1921,č.19

Buček,V.: O muži, který stavěl vzdušné zámky, Nástup, 39,1989,č.26

Ceny udělené vystavovatelům Národopisná výstava českoslovanská v Praze 1895

Sekce V: Průmysl novodobý, skupina XII: Stroje, přístroje,str.XLII

Cibula,V.: Nebe modré a dálky nedostižné /ilustr.: Cyril Bouda/ Večerní Praha, 29,1983,č.257,str.7

Cibula,V.: Libomudrun Jakub Hron, Pražské figurky, Praha,Panorama, 1985,str.233-242

Cvek,V.: Profesor Jakub Hron, Lidé kraje mezi třemi vrchy, Pelhřimov, Nástup, 1967,str.46-48

Cvek,V.: Nejsvéráznější postava naší vysočiny, Naše rodina,1971,č.29,str.13

Čapek,K.: Muž vědy, Národní listy,58, 1918,č.25,str.2-3, 51,1995,6,příl.,str.8

/Přetištěno in: Ratolest a vavřín Praha, Melantrich,1977,str.51-55. Spisy, sv. XVII, Praha, Čs.spisovatel,1984,str.486-91/

Čapek,K.: Jakub Hron umřel, Lidové noviny,29,1921,č.221,str. 4

/Přetištěno in: Spisy sv. XVIII,Praha,Čs spisovatel,1985,str.276-7/

Čech,C.: Metánovský libomudrun a sepisovák, Hlas,Pelhřimov, 2,1991,19,č.3

Čepelková,H.: Svět profesora Jakuba Hrona, Meteor, Čs. Rozhlas,magazín pro mládež /vysíláno na pokračování v r. 1991/

Čížek,V.: Nová určba odlehlot oběžnicových ode buňáta s přípojkami, referát na XI.řimsologickém kongresu, Praha, Paseka, 1994

Čížek,V.: Nedorozumnění s rozumem aneb Konba žijby, Tvar,6,1995,č.11,str22-23

Čížek,V.: Příběh buňátu nekotitelného /konečná verze scénáře pro TV/

Praha,rukopis 1995

Čížek,V.: Lapidárium – příběh buňátu Televize,1996,č.14,str.42 /premiéra 2.4.1996/

Čupr,K.: Kuba Hron Metánovský, Lidové noviny, 49,1941,č.216

Db.: Z bibliografie o Jakubu Hronovi Metánovském, Nástup, 1987,č.36

Dědič,P.: Profesor Jakub Hron, Jihočeská pravda, 46,1990,č.128

Drye,F.: Nezkotitelný buňát Jakub Hron, Analogon,1995,č.14,str.90

Dubský,J.: Jakub Hron Metánovský, libomudrun, sepisovatel, zpyták, výslužník,

Květy, 19,1969,č.5,str.28-9

Etlík,J.: Curriculum vitae aneb kdo vlastně byl Jakub Hron Metánovský /plagovaný

text dle doslovu V. Boreckého z vydání z r. 1995,Str.245-252/ Program Studia Y, Praha,1996

Fabinger,F.: Před 50 roky na hradeckém gymnasiu, PGHK,1927,str.81-85

Farský,R.: Libomudrun zkušebákem, České slovo,36,1944,č.306

Fiala,J., Neubauer,Z.: Kybernetické problémy přírodovědy, Praha, ZPČSSV, SAV, 1984, str.77-81, 90-91

Field,T.R.: Píseň o Hronu /Svatovítská legenda/, Kruhy pod očima,Praha,1933

Fragner,B.: Genialita podivnosti aneb návrat mašíblů, Technický magazín , 38,1995,č.6,str.12

Gregor,A.: Jakub Hron jako filolog, Lidové noviny,29,1921,č.295,str.1-2

Hašek,J.: Dopis Jarmile z 29.6.1908, Lidský profil J. Haška, ed. R. Pytlík,Praha,Čs. Spisovatel,1976,str.93

Herrman,I.: Ze zánovní poesie české, Švanda dudák,14,1895,č.11,str.13. 15,1896,č.2,str.49 /red. pozn. pod čarou/

H.M.: Metánovský filosof, Svobodný zítřek,2,1946,č.20

Holoubek,J.: O dlouhém a krásném putování P. Kovaříka za T.R.Fieldem, Kmen, 1989,č.3 /19.1./

Horalová,R.: Metánovský podivín, Národní politika,62,1944,č.68,str.2

Hron,T.: Vaše blahorodí..., rukopis dopisu řediteli Klumparovi z 26.1.1875, Okresní archiv v Hradci Králové

Chuchma,J.: Foto Karel Čapek, Mladý svět, č.30,1988,č.47,str.22

Janáček,J.: Pamětní síň profesora Hrona nebude ?, Výběr Hist. Klubu JČM, 11,1974,č.4

Janda,J.: Mimochodník Jakub Hron, Labyrint,1,1995,č.7,str.16

J.B.: Jak se může znázorniti i hlucho-němému ptačí zpěv sympathickým způsobem,

Myslivna /zábavná část Háje/,1875,č.5,str.73

Ježek,J.: Dopis neznámému, rukopis, Vlastivědné museum, Kamenice nad Lipou

jip: Libomudrun Českomoravské krabatiny, Jihočeská pravda,27,1971,č.287

Juda,K.: Jakub Hron, libomudrun, Česká revue,14,1921,č.5-6,str.269-272

Juda,K.: Podivínovo nepodivínství, Národní listy, /nedělní příloha/,70,1930,č.5,str.1 přílohy,č.18,str.9

Juda,K.: Buňát nejlepšinatý a nezkotitelný, Národní listy /večerník/,70,1930,č.14-17,19-21,str.3

Juda,K.: Libomudrun Jakub Hron, metánovský krajan, Kamenice nad Lipou a okolí /průvodce/, Kamenice 1931,str.24-27

Juda,K.: Libomudrun Jakub Hron Metánovský, Krajinské listy,21,1937,č.20-25,22,1938,č.1-3

Juda,K.: MUC Jakub Hron /1-2/, Potom ještě JUC Hron, Krajinské listy,22,1938,č.4-6

Juda,K.: Hronův buňát /1-5/, Krajinské listy, 22, 1938,č.7-11

Kamen,J.,Stárková,B.: Praktický kalamář aneb buňát nekotitelný /rozhovor

s Dr Boreckým/, Český rozhlas,29.6.1995

Kerbr,J.: Příliš časná premiéra, Lidové noviny,13.5.1996

Kolář,A., Kejval,M., Hron,Jos. et al.: Hronovka, In: Míka,F./Metánov,1952/, opis

Kopš,J.: Podivuhodný život a dílo libomudruna Jakuba Hrona, Práce,36,1980, č.42, str.3

Kopčinský,J.: Drazí páni svátkopřejci, rukopis zdravice k Hronovu svátku z 25.7.1871

Kraj Královéhradecký /red./: List výslužníka Jakuba Hrona, Kraj Královéhradecký, 14,1923,č.103,str.6

Kraj Královéhradecký /red./: Vzpomínka na Jakuba Hrona, Kraj Královéhradecký, 16,1925,č.7,str.6

Kraj Královéhradecký /red/: Patentovaný vynález bývalého profesora hradeckého, Jakuba Hrona, Kraj Královéhradecký, 31,1940,č.1,str.6

krs.: Libomudrun Jakub Hron, Pochodeň, 69, 1980, č.157, s.5

Kviz /red./: Žijba a robava, Kviz,22,1988,č.10,str.27

Lacina,V.: Dynamické nazírání prostoru jako komponent estetického vnímání,

Ozubené okno,Praha,Čin,1930,str.61-64

Lešehrad,E.L.: Dva trosečníci, Básnické životy,Praha,Srdce,1935,str.99-102,

Odeon,literární kurýr,roč.1,1929,č.8,str.15

Lorenzová,H.: Půvab obzvláštnosti, Estetika,32,1995,č.4,str.59-61

Lukáš,M.: Vynálezce buňátu neskotitelného, Nové Hradecko,5,1964,č.43,str.3

Machala,L.: Vánoční anketa LN, Lidové noviny,8,1995,č.304,příloha str.XIV

Melzoch,V.: C.k.profesor Jakub Hron, metánovský libomudrun, Lidový hospodář, 29,1937,č.12

Merhaut,L.: ”Tvůrčí” stylizace jako jeden z případů stylizace v literárním díle,

Česká literatura,39,1991,č.5,str.403-423

Merhaut,L.: Cesty stylizace, Praha,UČL AVČR,1994,str.29-42

Merhaut,L.: Státi se skutečným, Literární noviny,6,1995,č.30,str.6

Merta,R.: Vývoj lidu profesorského, Lidové noviny,52,1944,č.50,str.1

Mergl,L.: Opožděný vynález prof. Jakuba Hrona aneb bezkolejný vozohyb,

Technický magazín, 39,1996,č.1,str.56-57

Míka,F.: Libomudrun, profesor Jakub Hron z Metánova,pp. Častrov, okr. Kamenice nad Lipou, Opisy: Zapletal, Juda, Melzoch, Víčar, Kolář et. Al., Rkp.,Metánov,1952 /PNP/

mk: Profesor Jakub Hron, zvaný Metánovský, Nové Hradecko,5,1964,č.44,str.3

Moor,K.: V dlani osudu, Nový Bydžov,Janata,1947,str.26-27

Nápravník,F.: Sto let od narození Jakuba Hrona, Krajinské listy,24,1940,č.11,str.1

Nečas,J.: Tvůrci a oprávci českého jazyka, Jednota,1976,č.3,str.16

Nepilý,J.: Člověk originál, Venkov,16,1921,č.103,str.3-4

Olič,J.: O krásnych nedorozumeniach s rozumom, Sme,16.5.1995

Opelík,J. /Ed./: Karel Čapek ve fotografii, Praha,Středočeské nakladatelství,1991, str.100-101

Osvěta lidu /red./: Balon prof. Hrona, Osvěta lidu,6,1901,č.49

Pacek,J.: Jakub Hron stojící, bdící, UNI,5,1995,č.7,str.2-3,24-26

Pallas,G.: Vzpomínky ze studentských let, PGHK,1927,str.131-135

Panýrek,D.: In honorem magistri!, PGHK,1927,str.86-90

Pěkný,T.: Velký český mašíbl, Respekt,6,1995,č.24,str.17

Pernica,B.: Libomudrun zdravé čujby, Krásy domova,6,1967,č.4,str.167

Polák,J.: O nesmrtelnost metánovského libomudruna, Nástup,22,1972,č.27-29,str.3

Pospíšil,J.: Hrstka vzpomínek ze studia v Hradci Králové, PGHK,1927,str.153-158

Pražák,A.: Můj Hradec Králové, In:Loužil,J. /ed./: Hradecký kraj /sborník/, Hradec Králové,1957,str.177-188

Pražan,B.: Nedorozumnění s rozumem, , Práce,51,1995,č.181, příloha Péčko,č.30,str.5

Průcha,J.: Libomudrun - prof. Jakub Hron Metánovský , Výběr klubu JČM, 17, 1980, č.4, str.234 a 236

Rašek,F.: Ze zdravé čujby a ze přesné myselby výsleduje pravdatná vědavna,

Jihočeská pravda, 21,1965,č.206,str.4

Ratibor /red./: Pokusy prof. Hrona s balonem, Ratibor,18,1901,č.25,str.358-9

Rollo,M.: Všeuměl,vševědec a všeznalec žil, Technický magazín,1991/2,č.10,str.49

Scheinpflug,K.: Můj švagr Karel Čapek, Hradec Králové,Kruh,1991,str.13

Simon,J.: Královéhradecký Slavín /Dr Alois Rašín na studiích v Hradci Králové/,

Hradec Králové,vyd. Slavnostní výbor,1936,str.81

Sixta,J.: Profesor Jakub hron Metánovský /text programu inscenace Prodané nevěsty k představení na Baráčnické rychtě/ Praha, Osvětový spolek Jakuba Hrona, 1996

Sommer-Batěk,A.: Jak jsem padesát let žil a pracoval, Praha,Kočí,1925

Šedek,J.: Libomudrun z Metánova / s ilustracemi Neprakty/ Praha,1985,č.2,str.28-29

Škaloud,V.: Profesor Jakub Hron, Almanach k 350. Výročí založení školy

Gymnasium J.K.Tyla,Hradec Králové,1986,str.40-41

Škaloud,V.: Profesor Jakub Hron, Pochodeň,80,1991,č.99,příloha magazínu,str.98

Šlajchrt,V.: Úžasné konby profesora Hrona, Respekt,6,1995,č.24,str.18

Šlajchrt.V: V Pasece vyšel výbor z díla velkého českého podivína, Neviditelný pes /Kritická revue Litery/,17.8.1996

Šmid,J.,Kisil,A.: Čujba /dramatické pásmo ze života J.H.M./,Praha,rukopis,1996

Šotolová,M.: S mikrofonem za písničkou, rukopis rozhlasového pořadu, vysíláno Čs. Roz. Č. Budějovice, 9.2.1982

Šrut,P.: Tělem tvor, duchem člověk jménem Hron, Lidové noviny,8,1995, příloha Národní 9,č.26,str.14

Šrut,P.: Kalamář, Lidové noviny,8,1995, příloha Národní 9,č.26,str.14

Těsnohlídek,R.: Z historie výslužníka ....., Lidové noviny,1921 /5.5./, str. 1-2 in: Hron,1997,str.195-198

Tichý,F.: Moje starohradecké vzpomínky /1929/,Hradec Králové,nákladem autora,1932,str.19

Tichý,F.: Bývalá rázovitá postava starohradeckého profesora Jakuba Hrona,

Kraj Královéhradecký,34,1943,č.9,str.6

Tichý,F.: Astronomické výklady Jakuba Hrona na gymnasiu Královéhradeckém,

Kraj Královéhradecký,35,1944,č.2,str.5

Tinavský,S., Křesťan,R.: Vzácný podivín, Mladý svět,13,1971,č.52,str.18. 14,1972,č.6,str.4

t.j.: Libomudrun z Žirovnicka, Jihočeská pravda,27,1972,č.125,str.5

Tolman, B.: Jak Hana Kubešová-Kvapilová přišla o poctu, Památník GHK, 1927, str.100-101

Tolman, J.: Vzpomínka na prof. Jakuba Hrona a ostatní profesory, GHK,1927,str.113

Tolman, J.V.: Hrst vzpomínek na starý Hradec Králové, Hradec Králové, 1928, s.223-224

Tomáš,J.: Nedělní fotograf Karel Čapek, Haló sobota /příloha Rudého práva/,69,1989,č.4,str.9

Tretera,I.: J.F.Herbart a jeho stoupenci na pražské universitě, Praha,UK,1989

Váchal,J.: Jan Emanuel II., současný bludař český, kap. V.: ”O dvou rodech /mužskoženské rody/”, Nový kalendář,Praha,1923,str.36

Vančura,J.: Na pozorovací stanici v Hradci Králové, PGHK,1927,str.20-27

Vavřín,Z.: Důmyslný zpyták don Kuba Hron Metánovský, libomudrun jaré postavy

/legenda faktu o dvou dějstvích/, rukopis,Praha,1986

Vavřín,Z.:Rovných 150 let...kdy se narodil Jakub Hron, Magazín Dikobrazu, 1990, 2, str.52-53

Vavřín,Z.: Don Quijote 19. Století, Škrt,1990,č.12,str.4-5

Veselý,J.: Proč nevycházejí, Nové knihy,1996

Vičar,J.: Filosof – podivín, Humoristické listy,76,1933,č.27,str.334 /vič/

Vondráček,V.: Speciální psychiatrie, Praha, SPN,1973, ,str.24

Vondráček,V.: Konání a jeho poruchy , Praha, UK,1983,str.346

Wenig,F.: Kuba Metánovský, Svobodné slovo,13,1957,č.12

Zapletal,T.: Profesor Jakub Hron Metánovský, sepisovatel, libomudrun, výslužník, Počátky, nákladem vlastním,1937

zd.: Zřícení odvážného podivína, Pochodeň,70,1981,č.240,str.5

 

V. Jakub Hron – slovníky

 

Ottův slovník naučný nové doby ( autor: ?) Praha, 19..

Československý biografický slovník (autor V.Borecký) Praha, Academia,1992

Lexikon české literatury, sv.2/I (autor: V.Borecký) Praha, Academia, 1993

Literární Hradec Králové / Eds.:J.Beníšková, F.Vích/ Hradec Králové,1994

Slovník českých filozofů (autor V.Borecký) Brno,Masarykova univerzita,1998

Český biografický slovník XX.století (Eds.: J.Tomeš a kol.) Praha, Paseka/Petr

Meissner, 1999