Druhá valná hromada OSJH


Ve čtvrtek dne 22.dubna 1999 se v seminární místnosti II.ústavu lékařské chemie a biochemie 1.lékařské fakulty UK uskutečnila druhá valná hromada OSJH (pro informaci předchozí se sešla 12.února 1995).

Přítomni:
Tomáš Tyll, Zdenek Kleibl, Jan Sixta, Martin Tulach, Alena Tulachová, Vláďa Chmela, Pavel Doubek Veronika Sekerová, Ondřej Sekanina, Eva Sixtová, Petra Brušáková, Petr Hanuška, Ivana Lesná, Jindřich Jůzl, Jan Flemr, Jaroslav Libíček

Chyběli:
Kateřina Hřebcová, Martin Hüttel, Renata Hüttelová, Zdena Lepší

Byla tedy splněna podmínka stanov a byli jsme usnášeníschopní.


Program:


Sešli jsme se v celkem hojném počtu i když se zpožděním. Po krátkém úvodu Tomáše Tylla se slova ujal Jan Sixta, aby přijal do spolku nové členy. Do řad členů OSJH se tak dostali Petra Brušáková, Veronika Sekerová, Renata Hüttelová (ta se omluvila a o svém přijetí byla zpravena telefonicky hned po skočení hromady), Petr Hanuška, Jindřich Jůzl a Vláďa Chmela. Bylo vsunuto hlasování o změně stanov, která vypustila povinnost nových členů žádat o přijetí písemně. (pro 10, zdrželi se 1, proti 0)

Následně jsme se všichni dozvěděli, že budou nové legitimace. Je třeba dodat fotografii a osobní data. Bude současně zřízen adresář a evidence členů spolku. (Zvláště Vy co jste nebyli přítomni, dodejte prosím J.Sixtovi: jméno, tituly, adresu, datum narození, telefonní spojení, mailové adresy a 50Kč)

Představenstvo navrhlo eventualitu udělení čestného členství PhDr.Vladimíru Boreckému, který nám příští čtvrtek přednese krátkou přednášku o Jakubu Hronovi, po které ho Spolek zve na večeři.

Dále se slova ujala Alena Tulachová, následovalo schvalování změn stanov. Bez problémů byly přijaty zjednodušující změny, změna adresy a doplněk o sekcích. (pro 15, zdržel se 1, proti 0) Problémy nastaly v článku o majetku. Ten bude projednán v užším kruhu a ke schválení předložen mimořádné valné hromadě.

Následovala zpráva Divadelní sekce, přednesená Janem Flemrem. Ten přednesl perspektivu další samostatnější existence Divadelní sekce, premiér divadel nejen u příležitosti plesů. Spolu s Jaroslavem Libíčkem navrhli stálý výbor pro organizaci plesu. Současně vyšly najevo nedostatky při organizaci letošního plesu, který se uskuteční již 5.6.99, konkrétně není zatím zajištěna taneční hudba. Následovala diskuse. Závěrem jsme rekapitulovali program na nejbližší dobu, který je už zveřejněn na internetových stránkách spolku.